Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium Fotovoltiky
Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Vladimír Šály, PhD., Ing. Milan Perný, PhD.
Kontakt:              02-6029 1746
e-mail:                 vladimir.saly@stuba.sk, milan.perny@stuba.sk
web stránka:        http://ueae.fei.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium Fotovoltiky bolo zriadené v rámci projektov „Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120016)“ a „Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)“.

Laboratórium je zamerané na:

  • DC merania a analýzu parametrov fotovoltických článkov a modulov ( faktor plnenia, účinnosť , sériový odpor , zvodový odpor a diódový faktor) za tmy , pri štandardnom žiarení
  • AC merania a analýzu parametrov fotovoltických článkov a modulov (sériový odpor , zvodový odpor , dynamický odpor ,kapacita – impedancia solárnych článkov ,  dobu života minoritných nosičov náboja a diódový faktor) za tmy , pri štandardnom žiarení
  • Transportné vlastnosti FV  štruktúr
  • Štúdium degradačných procesov vo fotovoltických článkoch a moduloch
  • Testovanie menších FV systémov
  • Dlhodobé pyranometrické meranie slnečného žiarenia vo vybranej lokalite

Prístrojové vybavenie laboratória pozostáva z:

Merací zdroj Keithley 2440 ( meranie volt-ampérových charakteristík prúd - napätie za tmy a pri osvetlení ),

RLC merač - HF LCR Meter 1J6520PD1 Wayne Kerr ( meranie impedančných spektier, dielektrických vlastností dielektrík, polovodičových a fotovoltických štruktúr,  testy starnutia),

Solárny simulátor Oriel triedy AAA (meranie elektrických parametrov solárnych článkov v rámci štandardného osvetlenia),

Pyranometer Kipp & Zoner CMP 6 ( monitorovanie skutočného slnečného žiarenia v reálnom čase),

Merací systém Solartron so softwérom ModuLab MTS ( Materials Testing System). Prístroj určený na meranie impedančných spektier, dielektrických vlastností dielektrík, polovodičových a fotovoltických štruktúr a  testy starnutia. Pracuje vo frekvenčnom rozsahu od 1 μHz do 1 MHz.


Najvýznamnejšie aktuálne realizované projekty:

APVV­0443­12 (Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre apli-kácie v solárnych článkoch a tenkovrstvových štruktúrach)

Bilaterálny projekt SK-AT-0008-12 - Porovnanie mechanickej a elektrickej  degradácie fotovoltických zariadení pri urýchlenom starnutí

 

Najvýznamnejšie publikácie:

[1] Perny, Mi., Mikolasek, M., Saly, V., et al., Behaviour of amorphous silicon carbide in Au/a-SiC/Si heterostructures prepared by PECVD technology using two different RF modes, (2013) APPLIED SURFACE SCIENCE  Volume: 269   Pages: 143-147  

[2] Perný, M., Mikolášek, M., Šály, V., Huran, J., Országh, J., Current transport mechanisms of amorphous n-doped silicon carbide/crystalline silicon heterostructure: Impact of nitrogen dopation, (2012) Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics
Technology, art. no. 6273102, pp. 25-30.

[3] Perný, M., Kusko, M., Šály, V., Packa, J., PV Concentrator cells complex impedance under the bias in the dark, (2010) Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference, art. no. 5614438, pp. 1461-1464.

[4] Saly, V., Packa, J., Vary, M., et al., Photovoltaic Energy Source,  6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2011) Location: Stara Lesna, SLOVAKIA Date: SEP 21-23, 2011
In: PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRICAL
POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2011  Pages: 139-141  

 

Fotografie:


Meracie pracovisko pozostávajúce zo solárneho simulátora ORIEL AAA, meracích mostíkov Wayne Kerr a Solartron a meracieho zdroja Keithley


Pyranometer (vpravo) a zbernica Datalogger (vľavo)


Solárny simulátor Oriel triedy AAA a merací zdroj Keithley pri meraní zaťažovacích charakteristík fotovoltického článku