Prejsť na obsah
Výskum

 

Projekty obnovy infraštruktúry financované zo štrukturálnych fondov EÚ:

  • ZLEPŠENIE A MODERNIZÁCIA VZDELÁVACEJ TECHNICKEJ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRACOVÍSK STU

názov projektu:

ZLEPŠENIE A MODERNIZÁCIA VZDELÁVACEJ TECHNICKEJ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRACOVÍSK STU

kód ITMS: 26250120019

realizácia aktivít projektu: 07/2009 - 09/2011

zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Milan Sokol, PhD., milan.sokol@stuba.sk

 

Projekt Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU zrealizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu OP VaV. Projekt reagoval na súčasné a budúce potreby skvalitňovania procesu vzdelávania na pracoviskách STU rekonštrukciou a modernizáciou stavebných objektov a modernizáciou technickej a IKT infraštruktúry. Touto cestou sa zlepšila dostupnosť, kvalita a celková úroveň univerzitného vzdelávacieho procesu a zabezpečila sa kvalitná podpora v oblasti výskumu a vývoja. Riešitelia tohto projektu si postavili pred seba neľahké ciele, ktoré naplnili nasledovnými aktivitami:

- rekonštrukciou a modernizáciou stavebných objektov na detašovaných pracoviskách Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave a Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici a v Účelovom zariadení STU v Gabčíkove,

- zavádzaním a modernizáciou IKT sietí, zariadení a prístrojovej techniky na všetkých vyššie uvedených pracoviskách.

Realizáciou tohto projektu:

- sa skvalitnili podmienky na vzdelávanie študentov na STU,

- univerzita pripravila vhodné podmienky na ďalšie aktivity, ktoré prispejú k jej modernizácii a rozvoju,

- zlepšili sa vzťahy s inými vzdelávacími inštitúciami a s poprednými zahraničnými akademickými pracoviskami.

 

 

 

 

 

  • II. ETAPA KOMPLEXNEJ MODERNIZÁCIE VZDELÁVACEJ HMOTNEJ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRACOVÍSK STU

názov projektu:

II. ETAPA KOMPLEXNEJ MODERNIZÁCIE VZDELÁVACEJ HMOTNEJ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRACOVÍSK STU

kód ITMS: 26250120045

realizácia aktivít projektu: 06/2010 - 11/2013

zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Milan Sokol, PhD., milan.sokol@stuba.sk

 

V rámci OP VaV Slovenská technická univerzita v Bratislave realizuje projekt II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU, ktorý je nadstavbou projektu Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU.

 

Strategický cieľ projektu:

Skvalitniť vzdelávanie na pracoviskách STU ako pilierov regionálneho rozvoja realizáciou II. etapy modernizácie hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU.

Špecifické ciele projektu:

- pokračovať v skvalitňovaní podmienok na realizáciu dôstojného a moderného vzdelávania rekonštrukciou a modernizáciou hmotnej infraštruktúry STU,

- budovať novú hmotnú infraštruktúru STU za účelom skvalitnenia podmienok na realizáciu dôstojného a moderného vzdelávania,

- zvýšiť kvalitu vzdelávacieho, pedagogického a vedeckovýskumného procesu modernizáciou existujúcej a zavádzaním novej IKT infraštruktúry STU.

 

Aktivity projektu (06/2010 - 11/2013):

- 1.1 II. etapa rekonštrukcie, modernizácie stavebných objektov na MTF STU,

- 1.2 II. etapa rekonštrukcie, modernizácie stavieb detašovaného pracoviska FA STU v Banskej Štiavnici,

- 1.3 II. etapa modernizácie stavebných objektov v ÚZ Gabčíkovo,

- 1.4 Rekonštrukcia, modernizácia učebno-výcvikového zariadenia Kočovce,

- 1.5 Rekonštrukcia, modernizácia učebno-výcvikového zariadenia Vyhne,

- 2.1 Vybudovanie nového objektu učebno-výcvikového objektu Kočovce,

- 3.1 Zavádzanie a modernizácia IKT sietí, zariadení a prístrojovej techniky na MTF STU,

- 3.2 Zavádzanie a modernizácia IKT infraštruktúry na detašovanom pracovisku FA STU v Banskej Štiavnici,

- 3.3 Zavádzanie a modernizácia IKT sietí, zariadení a prístrojovej techniky v ÚZ v Gabčíkove,

- 3.4 Zavádzanie a modernizácia IKT sietí, zariadení a prístrojovej techniky na UVZ Kočovce,

- 3.5 Zavádzanie a modernizácia IKT infraštruktúry na UVZ Vyhne.

 

Realizácia projektu prinesie do budúcnosti kvalitatívne lepšie podmienky na vzdelávanie a zlepšenie vzťahov s inými vzdelávacími inštitúciami, najmä z hľadiska medzinárodnej spolupráce.