Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Smernice rektora - 2012

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2012 - N

Zrušené interným predpisom č.:
4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Pravidlá doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2012 - N Udeľovanie titulu "doctor honoris causa"
5/2012 - N Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci výmenných mobilitných programov
6/2012 - N Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014
11/2012 - N Vydávanie monografií na báze kvalifikačných prác
12/2012 - N Program na podporu mladých výskumníkov
14/2012 - N Zásady vybavovania stažností v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave