Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Príkazy rektora - 2013

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2013 - PR

Zrušené interným predpisom č.:
Príprava, uzavieranie a zverejňovanie zmlúv na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Postup predkladania zmlúv na podpis rektorovi alebo kvestorovi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a o zmene a doplnení metodického pokynu č. 1/2011 zo dňa 09.02.2011
2/2013 - PR Spôsob zverejňovania informácií o habilitačnom konaní, o konaní na vymenovanie profesora a o výberovom konaní na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov
3/2013 - PR Úlohy vyplývajúce z Koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2013 až 2015 v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2013 - PR Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požných požiarov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2013 - PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2013 - PR Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2013